سوابق پژوهشی

 

 

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Comprehensive study on the effect of SiC and carbon additives on t he pressureless sintering and microstructural and mechanical characteristics of new ultra-high temperature ZrB 2 ceramics

Journal of Ceramics International 41 (2015) 11456–11463

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

ANN-based prediction of ferrite fraction in continuous cooling of microalloyed steels

Journal of Neural Computing and Applications, - DOI 10.1007/s00521-012-0992-4, (2012)

 

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

An artificial neural-network model for impact properties in X70 pipeline steels

Journal of Neural Computing and Applications, DOI 10.1007/s00521--012-1097-9, (2012)

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Artificial neural networks application to predict the ultimate tensile strength of X70 pipeline steels

Journal of Neural Computing and Applications , DOI 10.1007/s00521-012-1182-0, (2012)

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Investigation on the Consolidation Behaviour of Aluminium/nano-SiC Composite Powders Using Non-Linear

Journal of American Science 2011; 7(6):1258-1262,. (ISSN: 1545-1003)

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Preparation of Layer Nano-Silicate/Alumina Castable Composites

Journal of American Science (2011); 7(6):630-634, (ISSN: 1545-1003)

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Improving the Wetability and Oxidation Resistance of Graphite by Coating

Journal of American Science (2011); 7(7):684-688, (ISSN: 1545-1003)

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Compaction Behavior of Aluminum Matrix Composites Reinforced with nano/micro Scale SiC Particulates

Journal of American Science (2011); 7(7):753-759, (ISSN: 1545-1003)

 

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Preparation and Morphological Study of Epoxy/Silane Modified Nanoclay Nanocomposites

Asian Journal of Chemistry, Volume 22 No.1 (2010), 797-807, (ISSN 0970-7077)

  1. چاپ مقاله ISI با عنوان :

Investigation of the Modification Process and Morphology of Organosilane Modified Nanoclay

Journal of Ceramics Silikaty, 53(4) 254-259 (2009), (ISSN 0862-5468)

11- چاپ مقاله تحت عنوان " تهیه نانورُس اصلاح شده برای استفاده در نانوکامپوزیتهای اپوکسی-رس" در فصلنامه علمی- ترویجی انجمن سرامیک ایران، شماره ۱۱، پائیز ۱۳۸۶، صفحات (۴۳-۵۰).

۱۲- پذیرش جهت چاپ مقاله با عنوان " بررسی اثر نانوسیلیکاتهای لایه‌ای بر جرمهای ریختنی خیلی کم سیمان بوکسیتی " در مجله علمی - پژوهشی مواد مهندسی ( JEM )، پژوهشگاه مواد و انرژی.

۱۳- ارائه مقاله تحت عنوان:

Morphology and Properties of Organosilane Modified Nanoclay

در یازدهمین همایش بین المللی سرامیک اروپا ۲۰۰۹ در کراکف- لهستان ( ECERS 2009) .

(۱۱ th International Conference and Exhibition of European Ceramic Society, 21-25 June 2009, Krakow , Poland ).

۱۴- ارائه مقاله تحت عنوان:

Synthesis of Modified Nanoclay used in Epoxy-Clay Nanocomposites

در نهمین کنفرانس بین‌المللی سرامیک ۲۰۰۸ در شانگهای - چین ( CMCEE 2008).

۹ th International Symposium on Ceramic Materials, 10-14 November 2008, Shanghai , China ))

۱۵- ارائه مقاله تحت عنوان:

Study on Morphology and Thermal Properties of Epoxy/Silane Modified Nanoclay Nanocomposites

در بیست و چهارمین همایش بین المللی پلیمر ۲۰۰۸ در سالرنو- ایتالیا ( PPS 24 - ۲۰۰۸).

۱۶- ارائه مقاله تحت عنوان:

Preparation and Morphological Study of Epoxy/Silane Modified Nanoclay Nanocomposites

در اولین کنفرانس بین‌المللی Nano Today 2009 در بیوپلیس - سنگاپور .

(۱ st Nano Today Conference, 2-5 August 2009, Biopolis - Singapore )

 

 

 

۱۷- ارائه مقاله تحت عنوان:

The Influence of Layer Nano-silicate On Ultra Low Cement Alumina Castable

در هشتمین کنفرانس بین المللی مواد دیرگداز هندوستان، کلکته. ( IREFCON - ۲۰۱۰).

( India International Refractories Congress, 4-6 February 2010, Kolkata , India )

 

۱۸- ارائه مقاله تحت عنوان " تهیه و بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیتهای اپوکسی - نانورس " در سومین همایش دانشجویی نانوتکنولوژی در دانشگاه شیراز - بهمن ماه ۱۳۸۶- زیر نظر ستاد نانو ریاست جمهوری.

۱۹- ارائه مقاله تحت عنوان " بررسی فرایند اصلاح نانوسیلیکاتهای لایه‌ای جهت استفاده در نانوکامپوزیتهای پلیمری" در همایش ملی مواد نو - پژوهشگاه مواد و انرژی - خردادماه ۱۳۸۷.

۲۰- ارائه مقاله تحت عنوان:

" Synthesis of Modified Nanoclay used in Epoxy-Clay Nanocomposites"

در دومین کنگره بین‌المللی علوم و فناوری نانو، آبان ماه ۱۳۸۷ - تبریز ( ICNN 2008).

th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 28-30 October 2008, University of Tabriz , Tabriz - Iran ).

۲۱- ارائه مقاله تحت عنوان:

" Morphology and Thermal Properties of Epoxy/Silane Modified Nanoclay Nanocomposites"

در اولین کنفرانس بین‌المللی کامپوزیت، آذر ماه ۱۳۸۷- جزیره کیش. (CCFA-1 2008).

( The First International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application, 15-18 December 2008, Kish Island - Iran )

 

۲۲- ارائه مقاله تحت عنوان " بررسی اثر نانوسیلیکاتهای لایه‌ای بر جرمهای ریختنی خیلی کم سیمان آلومینایی " در اولین همایش ملی دیرگداز - پژوهشگاه مواد و انرژی - فروردین ۱۳۸۸.

 

۲۳- ارائه مقاله تحت عنوان " تهیه و بررسی ریزساختار نانورسهای مصرفی در نانوکامپوزیتهای پلیمری" در هفتین کنگره سرامیک ایران - دانشگاه شیراز - اردیبهشت ۱۳۸۸.

۲۴- ارائه مقاله تحت عنوان:

Epoxy/Silane Modified Nanoclay Nanocomposites: Morphology and Thermal Properties

در نهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، ایران، تهران، پژوهشگاه پلیمر، ۲۹-۲۵ مهرماه ۱۳۸۸، ( ISPST - ۲۰۰۹).

۹ th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009

 

25- ارائه مقاله تحت عنوان " تهیه نانورُس اصلاح شده برای استفاده در نانوکامپوزیتهای اپوکسی - رس" در همایش فن بازار خودرو به میزبانی وزارت صنایع در دانشگاه صنایع و معادن، شهریور ماه ۱۳۸۶.

۲۶- پذیرفته شدن پروژه کارشناسی ارشد تحت عنوان " تهیه و بررسی مورفولوژی نانو کامپوزیتهای اپوکسی - نانورس" در ستاد نانو ریاست جمهوری، مرحله اول در اسفند ماه ۱۳۸۵ و مرحله دوم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷.