۲۳:۱۵ - دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

 

مهدی خوئینی

دکترای تخصصی مهندسی مواد و متالورژی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

khoeini_m@iau-saveh.ac.ir

khoeini_m@srbiau.ac.ir

سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی
Google Scholar

ResearchGate

Publons